Select of our project

เลือกรายการที่ต้องการ

Black belt seminar & Test

ระบบการจัดการอบรม และ สอบสายดำ ทีม JC Thailand

MTA Thailand NE

ระบบระเบียนนักเรียน จัดการข้อมูลนักเรียน ลงเวลาเรียน รายงานการเรียนแต่ละครั้ง ประวัติการจ่ายค่าเรียนที่ผ่านมา

Taekwondo Test

โปรแกรมจัดการระบบการสอบสายสี สำหรับผู้สอบ. เก็บข้อมูลการสอบของนักเรียน พิมพ์ใบประกาศนียบัตร ระบบบัตรสอบ รายละเอียดเพิ่มเติม>>

Program Gyms Manage

โปรแกรมจัดการยิมส์ สืบค้นข้อมูลนักเรียน ดูผลการสอบ ข้อมูลประวัติการเรียน/สอบ

Taekwondo Promotion test System

ระบบจัดการสอบสาย